Takeshi Kaneshiro

Biography of

Takeshi Kaneshiro

14 Juli 1994