Nezumi-Otoko (Tashio Furukawa)

Biography of

Nezumi-Otoko (Tashio Furukawa)